Zásady Ochrany súkromia

Prevádzkovateľom osobných údajov je K4A, s.r.o, Budatínska 10, 851 06 Bratislava, IČO: 533 77 061, registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 149183/B .

Spracúvame iba také osobné údaje, aby sme Vám mohli poskytovať naše služby a zákaznícku podporu, aby sme dodržali naše zákonné povinnosti, a tiež aby sme chránili naše oprávnené záujmy. Zhromažďujeme osobné údaje o osobách, ktoré majú o naše služby záujem alebo ktoré nám dali súhlas, aby sme ich mohli s ponukou produktov a služieb oslovovať.

Stránky spoločnosti K4A môžete navštíviť bez toho, aby sme vás identifikovali alebo ste o sebe prezrádzali akékoľvek informácie. Naše webové stránky sú prevádzkované na platforme Webnode. IP adresy zaznamenávame z technických dôvodov, ktoré vám umožňujú pripojiť sa na naše webové stránky a ich optimálne zobrazenie.

Ak od vás potrebujeme získať osobné údaje s určitým cieľom. napr. aby sme vám mohli poskytnúť určité informácie, o ktoré ste požiadali alebo ak máte záujem o zasielanie informačných emailov o našej spoločnosti, vždy vás o tom vopred informujeme. To robíme formou kontaktných formulárov na našich webových stránkach, ktoré môžete vyplniť. Nie je povinnosťou poskytnúť nám žiadne doplňujúce informácie, o ktoré vás požiadame, ktoré by neboli potrebné alebo primerané, aby sme vám mohli poskytnúť požadované služby.


Účely spracúvame osobných údajov


Dotknutá osoba: Návštevník našej webovej stránky

Zhromažďované údaje: meno, e-mailová adresa

Účel zhromaždovania: poskytovanie informácií o našich ponukách, novinkách, udalostiach

Dôvody zhromaždovania: váš predchádzajúci súhlas zaškrtnutím príslušného políčka pri poskytovaní vašich osobných údajov


Dotknutá osoba: Návštevník našej webovej stránky

Zhromažďované údaje: meno, adresa, telefón, e-mailová adresa

Účel zhromaždovania: odpovedanie na vaše otázky a spracovanie vašich žiadostí vo vzťahu k vašim údajom

Dôvody zhromaždovania: Dohodnutie zmluvných podmienok na základe vašej žiadosti pred uzatvorením zmluvy


Dotknutá osoba: Obchodný partner

Zhromažďované údaje: meno, adresa, telefón, e-mailová adresa, daňové údaje, číslo účtu

Účel zhromaždovania: pre zmluvu, objednávky, doručovanie, fakturáciu, pridelenie platieb za účelom poskytnutia požadovaných služieb

Dôvody zhromaždovania: výkon našich služieb na základe zmluvy uzatvorenej medzi vami a nami


Dotknutá osoba: Kontaktná osoba Obchodného partnera

Zhromažďované údaje: meno, adresa, telefón, číslo fax-u, e-mailová adresa, pracovné zaradenie

Účel zhromaždovania: kontaktovanie Obchodného partnera/dodávateľa na obchodné účely (prijatie objednávky, požiadavka služby), udržiavanie vzťahu so zákazníkmi, poskytovanie aktualizácií zákazníkom

Dôvody zhromaždovania: poskytovanie našich služieb na základe zmluvy uzatvorenej medzi vašou spoločnosťou a nami, váš predchádzajúci súhlas s poskytovaním aktualizácií


Dotknutá osoba: Uchádzač o zamestnanie

Zhromažďované údaje: meno, adresa, telefón, e-mailová adresa, odborná kvalifikácia, skúsenosti a vzdelanie

Účel zhromaždovania: výber uchádzačov, posúdenie vašej žiadosti a kontaktovanie prostredníctvom telefónu alebo e-mailu

Dôvody zhromaždovania: oprávnený záujem ohodnotiť vašu žiadosť pred uzatvorením pracovnej zmluvy s vami


Dotknutá osoba: Návštevník našej spoločnosti

Zhromažďované údaje: meno, EČV, vizuálne identifikačné údaje vo forme kamerového záznamu

Účel zhromaždovania: evidencia návštev, umožnenie prístupu do areálu našej spoločnosti, ochrana majetku, života a zdravia osôb pohybujúcich sa v sledovanom priestore našej spoločnosti pomocou kamerového systému

Dôvody zhromaždovania: oprávnený záujem chrániť náš a váš majetok


Nemáte povinnosť nám poskytnúť akékoľvek osobné údaje, ale vaše osobné údaje sú potrebné na plnenie zmluvy uzatvorenej s vami alebo vašou spoločnosťou. Ak nám tieto osobné údaje neposkytnete, nebudeme schopní dodať požadovanú službu tak, ako je vyššie uvedené.

Pre všetky účely spracúvania na ktoré ste udelili svoj súhlas, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez akéhokoľvek nepriaznivého vplyvu na akýkoľvek obchodný alebo pracovný vzťah a kontakt, ktorý s nami môžete mať.


Zabezpečenie údajov a uchovávanie údajov


Na ochranu vašich údajov pred neoprávnenými osobami a proti nezákonnému spracúvaniu, nepredvídanej strate, zničeniu a poškodeniu, a to v online i offline prostredí, používame prísne fyzické, elektronické a organizačné bezpečnostné opatrenia. Vaše údaje uchováme tak dlho ako je to potrebné pre daný účel zhromažďovania údajov a následne si ponechávame vaše údaje tak dlho, ako to vyžaduje zákon.

V prípade, že sme vás požiadali o súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré o vás uchovávame, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby ste ovplyvnili zákonnosť spracúvania na základe súhlasu pred jeho odvolaním. Ak tak chcete urobiť, prosím kontaktujte nás prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v sekcii Ochrana súkromia alebo nižšie uvedenými spôsobmi.

Ste oprávnení zistiť aké osobné údaje o vás uchovávame, môžete požiadať o vykonanie potrebných zmien, tak aby boli osobné údaje správne a aktuálne alebo o vymazanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame. Môžete nás tiež informovať, ak chcete obmedziť spracúvanie údajov alebo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame. Ak tak chcete urobiť, prosím kontaktujte nás prostredníctvom formulára uvedených v sekcii Ochrana sukromia. Máte tiež právo poskytnúť údaje, ktoré o vás uchovávame inému prevádzkovateľovi podľa vášho výberu. Je potrebné upozorniť vás, že na výkon týchto práv sa vzťahujú určité výnimky, a preto ich nebudete môcť uplatniť vo všetkých situáciách.

Máte právo podať sťažnosť na dozorný orgán na ochranu osobných údajov na lokálnej úrovni zaslaním svojej žiadosti na Úrad na ochranu osobných údajov SR, kontakt nájdete na https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

 • Jednotlivé práva si môžete uplatniť vyplnením kontaktného formulára, zaslaním emailu na adresu k4a@k4a.sk alebo pomocou našich kontaktných údajov ktoré nájdete nižšie.
 • Všetky oznámenia a vyjadrenia k Vami uplatneným právam poskytujeme bezplatne. Ak by však bola žiadosť zjavne nedôvodná alebo neprimeraná, najmä preto, že by sa opakovala, sme oprávnení si účtovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií.
 • K osobným údajom má prístup prevádzkovateľ, jeho zamestnanci a môžu mať tiež aj zmluvní sprostredkovatelia, a to predovšetkým poskytovatelia IT služieb. Napríklad môže ísť o externé spoločnosti spravujúce naše systémy, či iné služby zabezpečujúce riadny chod spoločnosti a spracúvanie osobných údajov. S uvedenými sprostredkovateľmi máme uzatvorenú sprostredkovateľskú zmluvu o spracúvaní osobných údajov a tiež sú viazaní dodržiavaním striktných pravidiel na ochranu osobných údajov, vrátane dodržiavania mlčanlivosti tak, aby bol dodržaný štandard právnej ochrany zodpovedajúci požiadavkám platných právnych predpisov v Slovenskej republike.

Hlavné právne predpisy upravujúce problematiku osobných údajov sú

 • Charta základných práv EURÓPSKEJ ÚNIE
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, GDPR)
 • Ústava Slovenskej republiky (publikovaná pod č. 460/1992 Zb.)
 • zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zásady používania súborov cookies

 • Naše webové stránky používajú cookies, aby sme vás odlíšili od ostatných užívateľov našich webových stránok. Tiež nám to pomáha, aby sme vám poskytli príjemnú skúsenosť pri prezeraní našich webových stránok a tiež nám to umožňuje vylepšiť naše webové stránky.
 • Cookie je malý súbor písmen a čísiel, ktorý ukladáme do vášho prehliadača alebo na pevný disk vášho počítača.
 • Výkonné súbory cookies
 • Tieto súbory cookies zhromažďujú informácie, ktoré nám umožňujú vylepšiť webové stránky.
 • __utma - sleduje počet návštev každého užívateľa a čas prvej, predchádzajúcej a aktuálnej návštevy (Pravdepodobne čiastočne pre dvojitú kontrolu)
 • __utmb - sa používajú na sledovanie doby, ako dlho zostávate na stránkach - kedy návšteva približne začína a kedy približne končí
 • __utmc - sa používajú na sledovanie doby, ako dlho zostávate na stránkach - kedy návšteva približne začína a kedy približne končí; toto vyprší rýchlo
 • __utmz - sa používajú na sledovanie odkiaľ zákazník pochádza (vyhľadávač, vyhľadávacie kľúčové slovo, link)
 • Tieto údaje využívame aj na marketingové účely a spracovanie v službách Google AdWords a Google Analytics. Informácie o zásadách ochrany súkromia spoločnosťou Google zobrazíte kliknutím na nasledujúci odkaz: www.google.com/policies/technologies/cookies/.

Ako môžem zakázať / povoliť súbory cookie?

 • Súbory cookies máte možnosť prijať alebo odmietnuť pomocou nastavenia vo vašom prehliadači. Ak ste súbory cookies nepovolili, nebudete môcť pravdepodobne používať všetky interaktívne funkcie našich webových stránok.
 • Existuje viacero spôsobov, ako súbory cookies spravovať. Ďalšie informácie o týchto funkciách nájdete v pokynoch prehliadača alebo na obrazovke nápovede.  Ak používate rôzne počítače na rôznych miestach, budete musieť zabezpečiť, aby každý prehliadač bol ohľadne súborov cookies prispôsobený vašim preferenciám.

Ak máte akékoľvek pripomienky, otázky či žiadosti týkajúce sa používania vašich osobných údajov, alebo ak máte akúkoľvek otázku týkajúcu sa tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov a súboroch cookies, kontaktujte nás prosím pomocou kontaktného formulára, na tejto e-mailovej adrese: k4a@k4a.sk alebo pomocou kontaktných údajov uvedených nižšie. Vaše otázky a návrhy týkajúce sa tohto vyhlásenia uvítame.